Teplota je regulována na 93°C s hysterezí +/- 1°C a strvačnost kamen způsobuje překmit až +4°C


Pravidelní (místní) návštěvníci si musí jednorázově zakoupit RFID čip (100,-Kč), kterým se do prostor sauny budou vpouštět. Vždy po předchozí rezervaci v on-line kalendáři.

Pro mimořádný vstup (cizí návštěvník) se do prostoru sauny vpustí návštěvník RFID čipem umístěným v kódové schránce u dveří. Kód pro otevření schránky bude sdělen obsluhou sauny po předchozí rezervaci v on-line kalendáři.

RFID čip si zajistíte u paní Lenky Pažourkové tel. 773 030 311


Při saunování je nutné mít mezi nahým tělem a lavicí v kabině prostěradlo či saunovací kilt!

Pro splnění základních hygienických požadavků při saunování nabízíme tyto možnosti:

a) Návštěvník si přináší svoje vlastní čisté prostěradlo či saunovací kilt a osušku.

b) Návštěvník si z boxu čistého prádla za poplatek 30,-Kč zapůjčí čisté prostěradlo, pokud chce půjčit i osušku tak + 10,-Kč

Platbu za saunování provedete bezhotovostně na základě zaslané faktury na Váš e-mail uvedený při registraci do on-line kalendáře. Počet návštěv sauny bude fakturován a odečítán 1x měsíčně.

Ceny platné od 13.2.2023

občan Rudíkova a ubytovaní

cena za kabinu

120 minut MALÁ kabina

malá sauna maximálně 4 osoby, prádlo vlastní

350 Kč

120 minut VELKÁ kabina

velká sauna maximálně 6 osob, prádlo vlastní

400 Kč

Cizí návštěvník

cena za kabinu

120 minut MALÁ kabina

malá sauna maximálně 4 osoby, prádlo vlastní

650 Kč

120 minut VELKÁ kabina

velká sauna maximálně 6 osob, prádlo vlastní

700 Kč

Zapůjčení prádla z boxu v šatně

Prostěradlo platba hotově do kasičky v šatně

Osuška platba hotově do kasičky v šatně


30 Kč

10 Kč

případně můžete mít prostěradlo i osušku svoji


V on-line kalendáři si vytvořte rezervaci sauny. Nerezervujte sauny v časovém překryvu!


Návštěvní řád sauny v budově sportovního zázemí Rudíkov č.p. 315

Článek 1 - Vstup do sauny

 1. Používání sauny je dovoleno pouze po předchozí elektronické rezervaci na webových stránkách www.fk.rudikov.cz/sauna a pomocí platného přístupového RFID čipu, který si návštěvník zakoupí na recepci u správcové budovy paní Lenky Pažourkové. Vstupem do prostoru sauny je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů správcové paní Lenky Pažourkové. Sauna je roztápěna na první objednávku v předstihu, na základě elektronické rezervace.
 2. Dětem mladších 12-ti let je přístup do sauny dovolen jen s doprovodem dospělé osoby.
 3. V průběhu vlastní lázně, od odchodu ze šatny do ukončení celé procedury včetně pobytu v odpočívárně je návštěvník nahý.
 4. Přístup do sauny je umožněn pouze osobě, která provedla elektronickou rezervaci a tuto osobu smí doprovázet maximálně 5 osob. Rezervaci je nutné provést pouze pomocí elektronického rezervačního systému na webových stránkách www.fk.rudikov.cz/sauna V případě, že se klient nedostaví na rezervovanou hodinu včas, je obsluha sauny oprávněna nabídnout tato rezervovaná místa dalším zájemcům. Zároveň v případě, že se klient dostaví na rezervovanou hodinu pozdě, je obsluha sauny oprávněna neumožnit tomuto klientovi, vzhledem k dalším rezervacím, návštěvu sauny v pozdějším čase.
 5. Zákaz vstupu do sauny a dalších prostor areálu:
  • osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům,
  • osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován,
  • osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog,
  • zvířatům.
 6. Lázeň v sauně je doporučena především zdravým osobám. Každý návštěvník ji podniká na vlastní zodpovědnost. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.
 7. Správný postup lázně je uveden v desateru sauny.

Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení sauny a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Každý návštěvník je povinen se umýt mýdlem a řádně osprchovat před vstupem do sauny.
 3. Oblečení včetně obuvi jsou návštěvníci povinni ukládat v uzamykatelných šatních skříních.
 4. Za peníze a cenné předměty provozovatel neručí při jejich ztrátě. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat v recepci.
 5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení prostoru sauny a celého areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 6. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit v recepci u správcové budovy paní Lenky Pažourkové, mailem na ubytko@rudikov.cz nebo přímo u provozovatele FK Rudíkov, z.s.
 7. Z důvodu hygieny prostředí se při sezení na lavicích sauny, odpočívárny a šatny používá k podložení těla prostěradlo, které si každý klient odebere z připraveného boxu v prostoru šatny. Pro utření tělo po osprchování si každý klient odebere ručník připravený v boxu v prostoru šatny. Případně si může donést vlastní čistý saunovací kilt a ručník. Po skončení saunování odloží zapůjčené prostěradlo a ručník do připraveného boxu na použité prádlo.
 8. Po skončení saunování provede rezervující závěrečné setření vody na podlaze ochlazovny připravenou stěrkou na zem.

Článek 3 - Zakázané činnosti v prostoru sauny

 1. chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek
 2. rušit klid ostatních návštěvníků
 3. volat o pomoc bez příčiny
 4. znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 5. kouřit v celém areálu
 6. konzumovat potraviny a nápoje mimo k tomu účelu vyhrazená místa-prostor nápojové kuchyňky
 7. vstupovat do sauny a odpočívárny se žvýkačkou
 8. vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
 9. vodit do areálu psy nebo jiná zvířata
 10. používat jakékoliv holící přístroje

Článek 4 - Vyloučení z návštěvy areálu

 1. Z areálu bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Policii ČR.

Vypracoval: Zdeněk Souček

Schválil: Josef Pažourek, předseda FK Rudíkov, z.s.


Provozní řád sauny schválený Krajskou hygienickou stanicí Kraje Vysočina


apartmány U Hřiště, Rudíkov 315

773 030 311

ubytko@rudikov.cz